Algemene voorwaarden BDeals B.V.

Definities

BDeals: BDeals B.V., gevestigd te Rotterdam onder KvK-nummer
82823308.

Klant: degene met wie BDeals een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: BDeals en opdrachtgever samen.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten,
en leveringen van diensten of producten door of namens BDeals.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk hebben afgesproken
op papier.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk uit en
de voorwaarden van de opdrachtgever of van derden.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van BDeals zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk vermeld
anders.

Een aanbieding of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaarding
termijn is vermeld in de aanbieding of offerte.

Indien de opdrachtgever een aanbieding of offerte niet binnen de daarvoor geldende termijn aanvaardt, komt de aanbieding of
offerte te vervallen.

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen het uitdrukkelijk
eens zijn op papier

Acceptatie

Mondelinge acceptatie van de opdrachtgever bindt BDeals pas nadat de opdrachtgever deze heeft bevestigd op
papier of elektronisch.

Prijzen

Alle prijzen die BDeals hanteert zijn in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere kosten zoals:
administratiekosten en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of afgesproken
anders.

BDeals kan ten alle tijden de prijs van hun producten aapassen

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen van producten, kan BDeals niet
bij het doen van het aanbod of het sluiten van de overeenkomst voorzien, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.

Betalingen en betalingsvoorwaarden

De opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan BDeals te betalen, tenzij de
partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of een andere betalingstermijn is vermeld op
de factuur.

Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als strikte betalingstermijnen. Dit betekent dat als de cliënt:
het overeengekomen bedrag niet voor het einde van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim, is,
zonder dat BDeals de opdrachtgever in gebreke hoeft te stellen.

BDeals behoudt zich het recht voor om een ​​levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling.

Gevolgen van niet op tijd betalen

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn is betaalt, is BDeals gerechtigd de wettelijke
rente van 8% per maand voor handelstransacties vanaf de dag dat de klant in
verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en een eventuele
vergoeding aan BDeals te betalen.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan BDeals zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of schorsing van betaling aan de
kant van de opdrachtgever zijn de vorderingen van BDeals op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien de opdrachtgever weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst met BDeals, is hij
alsnog verplicht de afgesproken prijs aan BDeals te betalen.

Recht van herroeping

Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is BDeals gerechtigd een beroep te doen op het recht op herroeping
met betrekking tot de aan de opdrachtgever geleverde niet betaalde producten.

BDeals beroept zich schriftelijk of elektronisch op het recht van herroeping
communicatie.

Zodra de cliënt op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op verhaal, is de cliënt verplicht
de producten waarop dit recht betrekking op heeft, BDeals onmiddelijk te retourneren, tenzij de
partijen anders afgesproken hebben.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van eventuele verplichtingen op te schorten
uit de overeenkomst tussen partijen.

Retentierecht

BDeals kan zich beroepen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de opdrachtgever in zijn
bezit houden totdat de opdrachtgever alle openstaande facturen met betrekking tot BDeals heeft betaald, tenzij
de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Het retentierecht geldt ook voor eerdere overeenkomsten waarvan de opdrachtgever nog
betalingen verschuldigd is aan BDeals.

BDeals is nooit aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van BDeals
voor het gebuik maken van het retentierecht.

Tegenstelling

De klant doet afstand van zijn recht om een ​​schuld aan BDeals te verrekenen met een vordering op BDeals.

Eigendomsvoorbehoud

BDeals blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant hieraan volledig voldaan heeft
aan al zijn betalingsverplichtingen volgens BDeals op grond van enige overeenkomsten die zijn
afgesloten met BDeals, inclusief vorderingen wegens wanprestatie.

Tot die tijd kan BDeals een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.

Voordat de eigendom op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever niet verkopen, weggooien of
de producten anderszins bezwaren.

Indien BDeals haar eigendomsvoorbehoud inroept, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden
en BDeals heeft het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te eisen.

Bezorging

De Bezorging vindt plaats op het door de opdrachtgever opgegeven adres.

Indien de afgesproken bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft BDeals het recht om
haar verplichtingen op te schorten totdat het afgesproken bedrag is betaald.

Bezorg tijd

De door BDeals opgegeven bezorgtijden zijn indicatief en bij overschrijding niet
verplicht zijn de opdrachtgever recht op ontbinding of schadevergoeding te geven, tenzij partijen uitdrukkelijk
op papier anders afspreken.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, Ook om
het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij BDeals niet binnen 14 dagen na levering kan leveren, behalve als na
ontvangen van een schriftelijk aanmanen of partijen anders hebben afgesproken.

Daadwerkelijke bezorging

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten kan plaatsvinden
op de afgesproken tijd en plaats.

Bezorg kosten

Bezorg kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant een
nota opgesteld door de bezorger voor ontvangst van het product, bij gebreke waarvan BDeals
niet aansprakelijk is voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgt, dient hij eventuele
zichtbare schade aan producten of de verpakking aan BDeals voorafgaand aan transport te laten zien, bij gebreke daaraan is
kan BDeals niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Garantie

De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten die zijn veroorzaakt door ondeugdelijke
fabricage, constructie of materialen.

De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van:
ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, zoals
wanneer de oorzaak van het gebrek niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderdeel van een overeenkomst zijn
tussen partijen overgedragen zijn ​​aan de opdrachtgever op het moment dat zij wettelijk en/of
daadwerkelijk geleverd, in de macht komen van de opdrachtgever of van een derde die het
product bezorgt in opdracht van de klant

schadevergoeding

De opdrachtgever vrijwaart BDeals voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de producten
en/of diensten geleverd door BDeals.

Klachten

De klant dient een door BDeals geleverd product of dienst te onderzoeken op eventuele tekortkomingen zo
snel mogelijk.

Indien een geleverd product of geleverde dienst niet beantwoordt aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs mocht
verwachten van de overeenkomst, dient de opdrachtgever BDeals hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen,
maar in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen.

De opdrachtgever dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te geven, zodat BDeals in staat is
om adequaat te reageren.

De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een afspraak tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BDeals
verplicht is tot het verrichten van andere werkzaamheden dan is afgesproken.

Ingebrekestelling

De opdrachtgever dient BDeals op papier in op de hoogte te stellen van een eventuele ingebrekestelling.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling BDeals ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Gezamenlijke en afzonderlijke aansprakelijkheid

Als BDeals met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is elk van hen gezamenlijk en
afzonderlijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan BDeals verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid BDeals

BDeals is slechts aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade indien en voor zover die schade
veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien BDeals aansprakelijk is voor enige schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of
verband houden met de uitvoering van een overeenkomst.

BDeals is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, verloren winst, verloren
spaargeld of schade aan derden.

Vervalperiode

Ieder recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van BDeals vervalt in ieder geval na 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect is ontstaan.

Ontbinding

De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien BDeals toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen, tenzij deze tekortkoming op is grond van bijzondere omstandig dan is er geen opzegging rechtvaardigt
of van beperkt belang

Indien de nakoming van de verplichtingen door BDeals niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BDeals in verzuim is.

BDeals heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden indien de opdrachtgever niet volledig
of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, of indien BDeals
kennisneming van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet zal voldoen
aan zijn verplichtingen.

Overmacht

Een tekortkoming van BDeals in de nakoming van enige verplichting volgens de opdrachtgever kan niet worden
toegeschreven aan BDeals in een situatie die onafhankelijk is van de controle van BDeals, waardoor
de nakoming van hun verplichtingen volgens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van BDeals kan worden verwacht.

De in paragraaf 1 genoemde overmachtsituatie omvat ook – maar is niet beperkt
tot: een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.);
wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden;
onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computer
virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slecht weer
arbeidsvoorwaarden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BDeals niet aan 1 of meerdere kan voldoen
verplichtingen naar de klant, worden die verplichtingen opgeschort totdat BDeals hieraan kan voldoen
opnieuw.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd,
beide partijen kunnen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

BDeals is in geval van overmacht geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als
het voordelig is als gevolg van de overmachtsituatie.

Wijziging voorwaarden

BDeals is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Kleine aanpassingen kunen elk moment worden gemaakt

BDeals zal grote inhoudelijke wijzigingen vooraf zoveel mogelijk met de opdrachtgever bespreken
indien mogelijk.

Overdracht van rechten

Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan
derde partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BDeals.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn,
dit laat de overige bepalingen van deze voorwaarden intact.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
dicht bij wat BDeals voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Op elke overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend Nederlandse rechten van toepassing.

De Nederlandse rechter in het land waar BDeals is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van
eventuele menigs verschillne tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.
Geschreven op 17-01-2022